GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Belofte
Zoeken
Delen
Onschuldig lijden
Lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Gods Grootheid
Gods Grootheid.
 
Om de boodschap en betekenis van wonderen in de Bijbel te begrijpen,
moeten we proberen –voor zover het in ons vermogen ligt –
te beseffen hoe groot God is.
Graag wijs ik u op het verzoek van Mozes aan God in Exodus 33.
Mozes vraagt aan God om God te mogen aanschouwen in al Zijn Heerlijkheid.
“Doe mij toch Uw Heerlijkheid zien”. Exodus 33 vers 18 en volgende.
God zegt tegen Mozes.
“Gij zult Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.”
God plaats Mozes in de holte van een rots en bedekt hem met zijn hand, als God in al zijn Heiligheid Mozes heeft gepasseerd neemt Hij Zijn hand weg.
Dan pas mag Mozes God aanschouwen.
Wees U bewust van Gods Heiligheid!
 
Geen mens kan ongelouterd voor God in diens Heiligheid bestaan.
De mensheid heeft een schuld opgebouwd bij God die zij zelf nimmer meer in kan lossen. De mensheid is zover afgedwaald van God dat het besef van Gods Grootheid en Heiligheid ernstig is veronachtzaamd.
Allen zijn wij in ons wereldse bestaan gebonden aan ons mens-zijn
in lichaam en geest.
Maar wij zijn te zeer verbonden geraakt met ons fysieke mens-zijn.
Daarbij is ons spirituele besef op de achtergrond geraakt en zijn
we ons onvoldoende bewust van onze geestelijk mens-zijn.
Wij zijn veel meer bezig met ons fysieke mens-zijn,
wellicht omdat we daar het dichtst “bij staan”
De materiele kant van ons bestaan, waarin bezit en genot van aardse
zegeningen de belangrijkste plaats in nemen.
En dat is ook heel begrijpelijk.
 
Maar juist in het geestelijk besef ligt de verbondenheid met God.
Er zijn veel mensen die niet de ware God –die zich in de Bijbel bekend
heeft gemaakt - zoeken, maar wel hang hebben naar een zekere spiritualiteit.
Zij beseffen dat alleen het aardse bestaan onvoldoende is voor
hun innerlijke rust en harmonie.
Juist die mensen die alles hebben wat hun hartje begeert merken dat er iets mist.
Zij zoeken God niet maar speuren naar immense krachten uit het universum of
een innerlijke bron van energie die zij daaraan ontlenen.
In Psalm 53 staat in vers 2.
“Dwaze mensen denken bij zichzelf: “Er is geen God.”
Niemand is zijn aardse bestaan geheel en al zijn toegewijd aan God.
In Psalm 53 de verzen 3 en 4 staat dat er niemand is die goed is,
niemand die God met zijn gehele hart dient,
geheel aan Hem is toegewijd en volkomen zuiver is in Gods ogen.
In vers 5 vraagt God zich af:
“Missen zij dan elk inzicht?“
 
Gods Heiligheid wordt met name in onze tijd diep onderschat en uitermate miskend.
Miskenning is Gods ogen een van de grootste dwalingen.
Bent u wel eens miskend?
Miskenning leidt tot teleurstelling en verdriet en vaak tot verbitterdheid.
Vaak worden juist lieve en goede mensen verguist.
Maar ook God weet wat miskenning is.
Miskenning leidt tot schuld bij de miskende.
De hoedanigheid waarin wij verkeren als mensheid heeft een schuld doen ontstaan naar God toe.
Een schuld die is ontstaan omdat wij aldus Gods Grootheid wegens veronachtzaming miskennen.
Het is een schuld die wij als mensheid niet meer kunnen inlossen.
  
God is een God van herstel.
Een God van belofte.
Een God van transformatie, verandering.
God is in staat dat wat krom is recht te buigen.
Het verlorene te redden.
God kan wat een vloek is maken tot een zegen.
God kan wat een verlies is maken tot een gewin.
God laat zien dat Hij het onomkeerbare kan omkeren.
Welnu God heeft beloofd, al 800 jaar voordat het gebeurde dat Hij
de mensheid zal verlossen van die schuld.
Er zal een mens komen die de schuld op zich zal nemen.
Hijzelf zal die mens zenden.
Deze mens zal volkomen toegewijd zijn aan God,
volkomen zuiver in Gods ogen.
Die mens zal Gods Geest in Zich dragen.
Die belofte heeft God waargemaakt in Jezus. Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact