GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Zoeken
Delen
Onschuldig lijden
Lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Gods Belofte
Gods Belofte
Eens zal de Zon voor altijd schijnen,
Geen avond en geen schemering.
Het duister en de nacht verdwijnen,
geen weemoed, geen herinnering,
aan droeve tijden van weleer.
Eens zal geen lijden meer bestaan.
De dood zal nimmer meer regeren,
dan zult U zijn Huis  binnengaan,
in ’t Eeuwig Rijk, het Rijk des Heren
Daar schijnt alom Zijn eeuwig Licht,
een Nieuwe Hemel, Nieuwe Aarde,
als Hij Zijn Koninkrijk hier sticht.

 

Gods Belofte is vervuld in Jezus.
Jezus was mens en Hij droeg in die hoedanigheid Gods Geest in zich.
Hij maakte volwaardig deel uit van de mensheid.
Hij was het die van Gods Heiligheid en Grootheid ten volle besefte.
Hij getuigde vanuit dat weten van God.
Hij was God in de mens.
Hij heeft als mens  volkomen geleefd naar de Wil Gods.
Hij was mens met de mensen en Hij heeft onder ons gewoond.
Hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft Hem niet aanvaard.
Onschuldig voor God, schuldig voor de mensen.
Door de mensen veroordeeld en gekruisigd.
Een grote tegenstelling: onschuldig voor God en schuldig voor de mensen.
 
Voor de gehele mensheid heeft Hij de schuld betaald die
wij niet konden en kunnen inlossen.
Hij heeft God doen kennen en van Hem getuigd.
Van Gods Liefde voor de mensen, zo groot dat Hij zijn enig geborene
zond om ons te verlossen van onze schuld aan God.
Onze schuld van miskenning en dwaling zoals beschreven in
Psalm 53 de verzen 3 en 4.
“God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen,
om te zien, of er één verstandig is,
één die God zoekt.
Allen zijn afgeweken, tezamen ontaard,
er is niemand die goed doet, zelf niet één.”
 
Jezus maakte de vloek van het kruis tot een zegen.
En toen Hij zijn leven had gegeven nam Hij het terug en verrees uit de dood.
Het onmogelijke gebeurde. Het onomkeerbare draaide Hij terug.
Een groot wonder.
 
De Weg de Waarheid en het Leven.
 
Hij gaf Zijn Leven in onze plaats.
Alleen wie zich beroept op het plaatsvervangend Offer van Jezus
kan treden in Gods Licht en behouden worden.
Wie het Offer van Jezus miskent, miskent de Waarheid.
Daarom zegt Jezus van Zichzelf in Johannes 14 vers 6.
“Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven,
Iemand kan alleen naar de Vader gaan via mij.
Als je Mij kent zul je ook Mijn Vader kennen .”
 
Miskenning is ontkenning van de waarheid.
Ontkenning van de waarheid is leugen.
Wie Gods Heiligheid en Grootheid miskent;
wie God niet de eer doet toekomen als Schepper van Hemel en Aarde;
wie Gods bestaan ontkent;
gelooft in een leugen.
 
Jezus zegt niet alleen dat Hij de Weg is en het Leven.
Jezus zegt ook dat Hij de Waarheid is.
De Waarheid is de grote tegenstelling van de leugen.
De leugen leidt tot de dood en de Waarheid leidt tot het Leven.
 
Over wie gelooft in deze Waarheid zal naar de Belofte van
God de Vader Gods Geest worden uitgestort zoals beschreven in Joël 3.
Zij over wie Gods Geest is uitgestort zullen behouden zijn
omdat zij gelouterd zijn door het Offer van Jezus.
Een ieder over wie Gods Geest is uitgestort
draagt het bruiloftskleed, de feestkleding waarover in de Bijbel
wordt gesproken in Mattheus 22 vers 12.
 
 
 
Gods plan.
 
Zie om u heen oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnood,
aardbevingen, dit alles is door Jezus al aangekondigd.
Dit alles moet gebeuren voordat Gods Koninkrijk zal komen.
Zijn Koninkrijk is nog niet van deze tijd.
Wellicht kunnen we uit de beschrijvingen over het verleden
en over de toekomstvoorspellingen in de Bijbel,
verschillende tijden onderscheiden.
Elke tijd laat iets zien van Gods plan met de mensheid en
hoe Hij zijn Beloften aan de mensheid uitwerkt.
 
Zo is er de tijd van God de Vader, waarin Hij een volmaakte wereld had geschapen.
Een wereld die door de mensheid in zonde en dwaling werd bezoedeld.
Een tijd waarin de mensen steeds weer God miskennen.
Dat bedroeft God ten zeerste.
 
Hij is de Schepper van Hemel en Aarde.
Zonder Hem zal Zijn schepping geen stand houden en is de mens
ten dode opgeschreven.
God wil worden erkend als God, Schepper van Hemel en Aarde.
God probeert steeds weer de dwalende mens aan zich te binden.
Over zichzelf zegt God de Vader: in Jesaja 42 de verzen 8 en 9:
“Ik ben de Heer, dat is mijn naam, deze eer wens ik niet te delen.
Mijn roem sta ik niet af, aan geen enkel godenbeeld.
Wat ik vroeger voorzegd heb, is uitgekomen.
En nieuwe gebeurtenissen kondig ik aan;
nog vóór ze aanbreken, laat Ik ze weten.”
 
In deze periode die is beschreven in het Oude Testament tracht God de
mensheid keer op keer op het juiste pad te brengen.
Maar de mensheid wil niet luisteren, de miskenning van Gods Almacht  en Heiligheid
en de in die miskenning liggende dwaling van de mensen blijft.
Hoezeer God ook ingrijpt met waarschuwingen, liefdevolle beloftes
en tenslotte met straf en boete, de mensheid maakt zich steeds weer los van God.
De mensheid beseft niet dat er zonder God geen bestaan zal zijn.
Hij is het die het leven heeft gegeven op aarde.
In Genesis 2 vers 7 wordt de schepping van de mens beschreven.
 “Toen vormde God, de Heer, uit stof van de aardbodem de mens en blies
hem de levensadem in de neus. Zo kwam de mens tot leven.”
En in Prediker 12 vers 7: “ Uw lichaam vergaat tot stof, keert terug in de aarde,
waaruit het kwam, en uw levensadem keert terug naar God, die hem gegeven heeft.”
 
Uw levensadem is niet de lucht die u ademt maar het is uw geest.
Iedere geest zal voor God verschijnen als het lichaam ,
het verblijf van uw geest op aarde, is versleten en gestorven
en er op aarde geen woonplaats meer is voor uw geest.
Niemand kan om God heen.
Maar de mensheid houdt geen rekening met God.
God besluit dat Hij in de toekomst een nieuwe schepping zal maken.
Die schepping zal alleen worden bewoond door hen die Hem liefhebben,
erkennen en eren. 
Daarvoor belooft God de komst van de Messias.
De Verlosser die de mensheid weer met God in het reine zal doen komen.
 
Dan is er de tijd van de Zoon des Vaders: Jezus.
Het leven van Jezus, zijn boodschap van heil aan de mensheid.
Zijn lijden, Zijn sterven, Zijn opstanding en Zijn terugkeer naar de Vader.
Gods belofte is vervuld, de Verlosser van de mensheid is gekomen.
Maar er is meer. Gods belofte gaat verder.
 
De tijd van de Heilige Geest, gezonden door God de Vader.
De Heilige Geest getuigt van God de Vader en Zijn Zoon Jezus.
Die tijd is begonnen met Pinksteren.
Maar we zien nu ook al de eerste voorspellingen over de eindtijd uitkomen.
In deze tijden zal de Heilige Geest ons leiden en leren.
Ik raad u aan daarover te lezen in Johannes 14 vanaf vers 15 t/m 31.
Hierna een deel van de tekst uit dit Bijbelgedeelte:
“Als je Mij liefhebt, zul je je aan Mijn geboden houden.
Op Mijn verzoek zal de Vader jullie een Ander zenden om jullie bij te staan,
Iemand die altijd bij jullie blijft: de Geest van de Waarheid.
De wereld kan Hem niet ontvangen, omdat ze Hem niet ziet of kent.
Maar jullie kennen Hem , want Hij woont bij jullie en zal in jullie zijn.
Ik laat jullie niet als wezen achter; Ik kom bij jullie terug.”
De Heilige Geest die ons leert en leidt, ons laat begrijpen,
ons geestelijk voedt en ons vervult van de Liefde Gods.
De tijd waarin wij nu leven en worden voorbereid op de eindtijd
en het Koninkrijk als de aarde vergaat.
 
De eindtijd.
 
De laatste tijd is de eindtijd waarin de voorspellingen
uit zullen komen over het einde van de aarde.
 
De tijd waarin God Zijn Koninkrijk hier sticht,
na een zware periode van verdrukking,
natuurrampen en rampspoed.
God zal aan al deze verschrikkingen ten tijde van de grootst denkbare
wanhoop van de mensheid, als de aarde op het punt staat te vergaan,
een einde maken.
Dan vervult God zijn Eindbelofte.
God belooft ons een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde.
Daar zal geen lijden en sterven meer zijn.
Geen ziekte, geen pijn en moeite.
Het is een Koninkrijk van Vrede.
Slechts zij die voor God kunnen bestaan kunnen daar verblijven.
Slechts zij die Gods eerdere belofte,
het Offer van Jezus en de reikwijdte daarvan geloven en doorgronden.
Er is geen plaats voor wie God hebben miskend.
God is een God van alle tijden.
Ook al die mensen die hebben geleefd voor de komst van Jezus en
aan God waren toegewijd, God hebben liefgehad en hem waren toegewijd,
zullen deel uitmaken van deze nieuwe schepping.
 
Wat weten wij nu eigenlijk?
Wat zien wij nu tegenwoordig?
Met onze ogen zien wij het geestelijke niet.
 
Hij komt terug op de Dag dat de aarde zal vergaan,
als niemand meer uitkomst ziet,
dan breekt Zijn Licht door in de aardse duisternis
en sticht Hij Zijn Koninkrijk.
God schept een nieuwe Hemel en Aarde voor hen die Hem toebehoren.
Een Koninkrijk voor een ieder die leeft op de laatste
dag dat de aarde bestaat en gelooft in Zijn Belofte.
Een Koninkrijk voor een ieder die heeft geleefd,
Hem oprecht heeft erkend en geëerd,
en wie is gestorven in vertrouwen op Zijn Belofte.
 
Er zal geen aarde meer zijn zoals wij die nu kennen.
Die aarde met al en ieder die daarbij hoort vergaat in bloed, vuur en rook.
God geeft een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde.
Een nieuwe schepping.
Waar Gods Licht voor eeuwig schijnt.
Dat is Gods Belofte, Gods grote plan met de mensheid.
Wie aldus, vertrouwend op deze Belofte Hem oprecht zoekt,
zal Hem vinden en deel uitmaken van Gods Beloofde Koninkrijk.
 
In Joël 3 – de profeet leefde omstreeks 400 voor Christus – staat:
“Dit zal gebeuren in de laatste dagen, zegt God:
Ik zal over iedereen Mijn Geest uitstorten;
Uw zonen en dochters
zullen profeteren, oude en jonge mensen,
zij zullen visioenen zien, dromen krijgen.
Ja, over ieder die Mij dient, man of vrouw,
zal ik in die dagen Mijn Geest uitstorten,
en zij zullen profeteren.
Er zullen tekenen te zien zijn,
grootse dingen, aan de hoge hemel
en beneden op aarde,
Bloed, vuur en rook!
De zon zal veranderen in duisternis
en de maan in bloed, voordat de grote en stralende dag van
de Heer komt. En dan zal iedereen
die de naam van de Heer aanroept gered worden.”
 
 Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact