GELOOF HOOP EN LIEFDE
Goede Vrijdag
Pasen
Tussen Pasen en Pinksteren
Hemelvaart en Pinksteren
Kerst
Lijdensweg en Pasen al bijna 800 jaar eerder voorzegd
Lijdensweg en Pasen al bijna 800 jaar eerder voorzegd.

 

Is het u bekend dat meer dan zevenhonderd jaar voor de geboorte van Jezus Christus de gehele lijdensgeschiedenis zoals wij die uit het nieuwe testament kennen al is beschreven ?

Jesaja werd in het jaar 739 voor Christus in de tempel van Jeruzalem tot profeet geroepen.

Het was God de Vader die door Jesaja  (52 vers 13 tot en met Jesaja 53 vers 12) tot in detail omschrijft wat er bijna 800 jaar later zal gebeuren. Daarin staat niet alleen het lijden van Jezus beschreven maar ook het doel van het lijden van Jezus. Ook Jezus’ opstanding uit de dood wordt hier al aangekondigd.

De hierna cursief, schuin gedrukte teksten zijn door mij toegevoegd als verduidelijking en uitleg.

 

Over zichzelf zegt God de Vader:

“Ik ben de Heer,

dat is mijn naam,

deze eer wens ik niet te delen,

Mijn roem sta ik niet af,

aan geen enkel godenbeeld.

Wat ik vroeger voorzegd heb,

is uitgekomen.

En nieuwe gebeurtenissen kondig ik aan;

nog vóór ze aanbreken,

laat Ik ze weten.”

Jesaja 42 vers 8 en 9

 

Door Jesaja verkondigt God de Vader bijna achthonderd jaar voordat zijn voorspelling in vervulling gaat de lijdensgeschiedenis en de opstanding van Jezus uit de dood.

Ik geloof dat God de Vader als Hij spreekt over zijn dienaar in de navolgende bijbelteksten, spreekt over zijn enig geboren Zoon Jezus Christus.

 

Dit zegt de Heer,

“Mijn dienaar zal slagen;

Hij zal in aanzien stijgen,

de hoogste eer valt Hem te beurt.

Velen waren verbijsterd,

zo mishandeld was Hij,

zo geschonden,

nauwelijks nog een mens.

Velen ook zal Hij in verbazing brengen,

volken en koningen zullen sprakeloos staan:

Zij zien wat hun niet was verteld,

zij vernemen waarvan zij nooit hadden gehoord.”

 

Wie van ons hechtte geloof aan wat hij hoorde,

wie had oog voor de macht van de Heer?

Zijn dienaar schoot op als een jonge stek,

als een wortelstok uit dorre grond,

vormeloos en zonder schoonheid,

onooglijk en onaantrekkelijk,

door iedereen veracht en verlaten.

 

Ik onderbreek hier even het tekst citaat.

Wellicht zou je hieraan de uitleg kunnen geven dat het gaat om de gestalte van onze Heer.

Maar daarover spreekt de profeet hier niet.

Dat zou betekenen dat het om iemand zou gaan die vormeloos was en zonder schoonheid.

Het gaat hier om een vergelijking.

De grond is dor en lijkt onvruchtbaar.

Maar dan toch komt als uit het niets een kale wortelstok op.

Dat is nog maar het begin.

Want uit die wortelstok zal een geweldige imposante boom verrijzen.

Een boom die schaduw biedt, verkoeling tegen de hitte van de zon,

een schuilplaats tegen de hitte en bij regen.

Een rustplaats voor de vogels.

Een boom die misschien zoete sappige vruchten zal voortbrengen.

Dat zie je niet in die enkele wortelstok.

De wortelstok wordt veracht, heeft niets aantrekkelijks.

Maar achter die kale wortelstok gaat een geweldige indrukwekkende boom schuil.

En in geestelijk opzicht is het een wortelstok een loot die is te beschrijven zoals in  Jesaja 11  :

Een loot ontspruit aan de stronk van Isai,

een scheut bloeit op uit zijn wortels.

Hij is vervuld van de Geest van de Heer,

de Geest die wijsheid geeft en inzicht,

kracht voor een goed bestuur,

kennis van goed en kwaad,

ontzag voor de Heer.

Om Zijn ontzag voor de Heer staat Hij bekend.“

 

Wie slechts de kale wortelstok ziet en niet de ” boom”

die daaruit voor zal komen maakt een grote vergissing!

 

Nu volgt de beschrijving van de lijdensgeschiedenis bijna 800 jaren voordat deze zich afspeelt (Jesaja in hoofdstuk 53). Hierin staat ook uitgelegd waarom Jezus zo heeft moeten lijden.

De Heer Jezus werd gevangengenomen en zwaar mishandeld zoals in details is beschreven in het nieuwe testament. Hij werd gegeseld, geslagen en uiteindelijk gekruisigd.

Voor Jezus was het niet alleen een lichamelijk lijden maar even zozeer een geestelijk lijden. En daarmee was het ook een enorm lijden voor de God de Vader.

Het lijden van miskenning door velen.

 

“ Een man getekend door lijden,

Een man, die weet wat pijn is,

een man voor wie men de ogen sluit,

verguisd en niet in tel.

En toch:

Hij heeft onze ziekten gedragen,

al ons leed op zich genomen.

Maar wij zagen Hem als een uitgestotene,

door God geslagen en vernederd.”

 

De kruisiging wordt beschreven.

 

“ Om onze zonden werd Hij doorboord,

Onder onze schulden vermorzeld.

De straf die Hij onderging bracht ons de vrede:

De wonden die Hij opliep brachten ons genezing.

Wij liepen verloren als schapen,

ieder van ons ging zijn eigen weg.

Maar de Heer heeft Hem gestraft,

op Hem kwam de schuld neer,

de schuld van ons allen.

Gewillig liet Hij zich mishandelen,

geen woord kwam over zijn lippen.

 

Hij hield zich stil,

als een lam op weg naar de slachtbank,

als schaap onder de handen van zijn scheerders.

Hij werd gevangengenomen,

veroordeeld, en daarna weggeleid.

Geen van Zijn tijdgenoten die zich om Hem bekommerde.

Hij werd uit het leven weggerukt,

met de dood gestraft

om de zonden van mijn volk.

Bij misdadigers werd Hij begraven,

Hij kreeg het graf van een booswicht.

Toch had Hij geen geweld gepleegd,

en aan bedrog zich niet schuldig gemaakt.

Het was de wil van de Heer zijn Dienaar te vermorzelen,

Hem met leed te overladen.

Als Hij de schuld met zijn leven betaalt

zal Hij een nageslacht krijgen

en lang blijven leven.

Gods plan zal door Hem slagen.

 

Hoe kan Jezus die geen kinderen heeft en sterft een nageslacht krijgen?

Hoe kan iemand die sterft lang blijven leven?

Vanuit menselijk oogpunt een onmogelijke zaak.

Gods woord is niet fysiek uit te leggen maar moet geestelijk worden benaderd en uitgelegd.

Wie Hem volgen en in Hem en Zijn offer geloven zijn het nageslacht van de Heer

en zijn nageslacht zal delen in Gods Belofte aan zijn Dienaar (Jezus).

 

En Gods Belofte :

 

“ Na al het lijden dat Hij doorstaan heeft,

  zal Hij het licht zien, Hij zal leven. “

 

Dan is het Pasen!

 

Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact