GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Gods Belofte
Zoeken
Onschuldig lijden
Lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Delen
 
Delen.
 
Eens moeten wij allen voor Gods troon verschijnen.
In Mattheus 25 vers 31 t/m 40 (Statenvertaling) leert Jezus ons aldus:
“ En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, 
en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon Zijner heerlijkheid. 
En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden en Hij zal ze van elkander scheiden, 
gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. 
En Hij zal de schapen tot Zijn rechterhand zetten, 
maar de bokken tot Zijn linkerhand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, 
die tot Zijn rechterhand zijn: 
Komt gij gezegenden Mijns Vaders! Beërft dat Koninkrijk, 
hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. 
Want ik ben hongerig geweest en gij hebt Mij te eten gegeven; 
Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; 
Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. 
Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, 
Ik ben krank geweest en gij hebt Mij bezocht; 
Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot mij gekomen.
Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende : 
Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, 
of dorstig en te drinken geven? 
En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, 
en geherbergd, of naakt en gekleed? 
En wanneer hebben wij U krank gezien, 
of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: 
Voorwaar ik zeg u: 
Voor zoveel gij dit een van mijn minste broeders gedaan hebt, 
zo hebt gij dat Mij gedaan.”
 
Het gaat om het delen met anderen.
Het gaat niet alleen om het delen van stoffelijke zaken.
Het gaat ook niet alleen om het doen van goede daden.
Het gaat ook niet alleen om het delen zelf.
Het gaat juist om hetgeen je beweegt om met anderen te delen.
Of je een rechtvaardige bent in Gods ogen.
Of je deelt omdat je een humaan persoon bent, begaan met het lot van anderen.
Een warm en lief mens.
Of omdat je dat doet als een warm en lief mens in liefde en verbondenheid met God
 die je door Jezus heeft geleerd en onderwezen om rechtvaardig in Gods ogen te leven en te delen.
Jezus die je zult ervaren als een onuitputtelijke bron van Liefde,
die je opricht en vrij maakt van verdriet,
die vrijmaakt van boosheid en frustratie als je onrecht is aangedaan,
die is een bron van Kracht als jij zwak bent,
en een Licht in je hart als het donker om je heen is.
Je bent een warm en lief mens maar je draagt die Geest en Waarheid niet in je hart?
Je opereert vanuit je persoonlijk menszijn.
Ik verzeker je dat je Heer je dan graag bij zijn schapen wil voegen.
En jou wil weiden en hoeden in Zijn geborgenheid.
Je leeft zeker dicht bij de Heer. Zonder dat je dat zo bewust ervaart. 
Naar de leer van Jezus.
Tot deze aspecten van het geloof voel jij je ook aangetrokken. Het past bij jou.
Maar je de verbondenheid met Jezus, de erkenning van zijn Wezen en bestaan... 
zover is het misschien nog niet gekomen.
Wie leven in verbondenheid met de Heer willen delen in 
wat zijzelf hebben ontvangen in Geest en Waarheid. 
Zij putten uit een geestelijke Bron die nimmer opdroogt.
De Heer slaat acht op zijn minste broeders en zusters!
Alles wat vanuit de Liefde voor de Heer wordt gedaan aan wie we op onze levensweg ontmoeten
blijft voor de Heer niet onopgemerkt. Maar ook wie van nature leeft naar de wil van God
als een rechtvaardige blijft bij God niet onopgemerkt.
Ik vraag uw aandacht voor nog  andere woorden van de Heer.
Dat Hij over zichzelf spreekt als “Het Brood des Levens” in Johannes 6 vers 35.
“Ik ben het Brood des levens, die tot Mij komt zal geenszins hongeren, 
en die in Mij gelooft zal nimmermeer dorsten.”
Het Brood des Levens omvat het offer van Jezus, 
dat nodig is om voor ieder mens vrijwaring van zonde en schuld tegenover God te verkrijgen.
Slechts zij die dit offer , dat door Jezus in de kruisdood is gebracht, aanvaarden en geloven
kunnen voor God in diens onvoorstelbare en allesomvattende Heiligheid bestaan en alzo deel 
uitmaken van Zijn komende Koninkrijk. 
Wie aldus niet ontdaan is van de zondeschuld kan niet verblijven en bestaan in Gods Heilige Koninkrijk.
 
Gedenk daarbij wat is beschreven over het verzoek van Mozes aan God 
om God te mogen aanschouwen in al Zijn Heerlijkheid.
“Doe mij toch Uw Heerlijkheid zien”. Exodus 33 vers 18 en volgende.
God zegt tegen Mozes.
“Gij zult Mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mij zien en leven.”
God plaats Mozes in de holte van een rots en bedekt hem met zijn hand, 
als God in al zijn Heiligheid Mozes heeft gepasseerd neemt Hij Zijn hand weg. 
Dan pas mag Mozes God aanschouwen.
Wees U bewust van Gods Heiligheid!
Wie in Jezus gelooft
• namelijk dat Hij en Hij alleen bij machte is zijn leven te geven 
   ter vergeving de zonden van de mensen;
• dat Hij dit heeft gedaan uit Zijn liefde voor de Vader;
• dat Zijn Vader Hem heeft gezonden uit liefde voor de mensen die Hij heeft geschapen;
• dat Jezus als enig mens bij machte is de dood te overwinnen 
  en als eerste der mensen is opgestaan   uit de dood,
• dat Jezus is teruggekeerd is van waar Hij is gekomen -zoals Hij heeft gezegd –
   naar de Vader en zal wederkomen om Gods Rijk te stichten;
   zal voor altijd en eeuwig met Jezus en de Vader verbonden zijn.
 
Aanvaardt dan het Brood des Levens en geloof Jezus woorden.
Geloof in het offer en in de reikwijdte van het offer van Jezus die Zijn Leven gaf.
Hij zal je Begeestigen voor nu en altijd en je de weg wijzen die je moet gaan.
Laten wij dan het Brood des levens delen met anderen en het niet voor ons zelf houden.
Laten wij dan met een warm hart en liefdevol hart delen wat ons is gegeven.
In stoffelijk maar ook in geestelijk opzicht.
In bescheidenheid en niet opdringerig maar in liefde en geduld in navolging van onze Heer.
Zoals het staat in Jesaja 42 waar God de Vader spreekt over de wijze 
waarop Zijn Zoon Jezus aan de volken het recht zal openbaren :
" Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen.
  Het geknakte riet zal Hij niet verbreken en de kwijnende vlaspit zal Hij niet uitdoven,
  naar waarheid zal Hij het recht openbaren."
 
Dat de Heer tot U moge zeggen:
 " Komt gij gezegenden Mijns Vaders!
   Beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld."Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact