GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Gods Belofte
Zoeken
Delen
Onschuldig lijden
Lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Gebed om vergevingsgezindheid.
 
Mijn Heer Jezus,
Ga toch met mij.
Leidt mij op Uw weg en vergeef mij mijn zonden.
Ook die zonden welke ik zelf niet doorheb en inzie, maar toch doe.
Vergeef mij als ik anderen heb geoordeeld en veroordeeld,
ook al ben ik onschuldig van wat zij mij verwijten.
Want alleen aan U komt het oordeel toe.
Geef mij de kracht niet te vechten en terug te slaan
ook al word ik vals beschuldigd.
Zoals ook U zweeg toen U vals werd beschuldigd,
wil ik zwijgen en dragen.

Leer mij te dragen en al het oordeel aan U over te laten.
Laat mij een betrouwbare getuige zijn.
Iemand die niet alleen spreekt van U,
maar ook handelt naar Uw wil.
Dat Uw Liefde mijn hart vervult,
in plaats van verbitterdheid, woede, onmacht en verdriet.

Wees toch ook met hen die mij ten onrechte aanklagen,
ook al hebben zij mij veel onrecht gedaan.
Hen die mij zeer na stonden.
Juist dan is de pijn het ergst.

Blijf hen toch ook nabij.
Leidt ook hen op Uw weg en geef hen inzicht.
Vergeef ook hen gelijk U mij vergeeft mijn zonden.
Zo zal ook ik hen vergeven het kwaad en onrecht
dat zij mij hebben aangedaan.

Want als U Mijn Heer mij vergeeft,
wie ben dan ik dat ik hen niet vergeef.
Ik weet dat U mij mijn zonden vergeeft.

Laat Uw Licht toch schijnen in hun hart
en in mijn hart en neem alle verbitterdheid
en boosheid weg.

Verbindt ons in U,
in Uw Liefde en geef ons Vrede.
 
Amen.
 
Gezang 463 verzen 1, 4 en 5
 
O Heer die onze Vader zijt,
Vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.
 
Leg Heer uw stille dauw van rust,
op onze duisternis.
Neem van ons hart de vrees, de lust,
en maak ons innerlijk bewust,
hoe schoon uw vrede is
 
Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart.

 

 
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact