GELOOF HOOP EN LIEFDE
Geloven in wonderen
Gods Grootheid
Gods Belofte
Delen
Onschuldig lijden
Lijden
Eigen normen en waarden
Ubuntu
Gebed om vergevingsgezindheid
Zoeken

 Zoeken

 
Het zijn de schapen die ongehoorzaam zijn aan de leiding van de herder en dan verdwalen.  
Mensen raken soms vertwijfeld en dreigen de weg kwijt te raken,  
omdat ze God’s nabijheid niet meer zo voelen als voorheen.   
Christen zijn is niet een god in jezelf willen zijn.  
Het is een God en Heer hebben en kennen op wie je altijd aankunt.  
Het is niet een constant op eigen krachten moeten gaan,   
krachten die je zelf moet ontlenen aan meditatie of bepaalde rituelen. 
 
Het is juist het ervaren van Zijn Kracht als jezelf zwak bent.   
Zelfs als jij Hem dan in je zwakte niet zoekt of kunt zoeken weet Hij jou te vinden.   
Het is het weten dat er een Heer is die er voor je is als je Hem nodig hebt.  
Een Heer die je niet altijd vraagt waarom je iets hebt gedaan,   
maar een Heer die je liefheeft als je inziet dat het zo niet langer kan.  
Een Heer die je dat inzicht geeft.  
Een Heer die je met open armen ontvangt.  
Een Heer die je opzoekt als je verdwaalt.   
Wie heeft behoord of behoort tot Zijn kudde heeft een belofte van de Heer ontvangen!   
Die belofte ziet op de situatie waarbij de Herder en de kudde uit het oog is verloren.  
Als mensen het geloof links laten liggen en hun doen en laten   
niet meer richten in de lijn en de geest van Gods wil.
 
Vooral als er spannende en moeilijke tijden en gebeurtenissen in je leven zijn,  
zou je de vraag moeten stellen "Wat zou de Heer willen dat ik zal doen?"  
In de plaats daarvan kan men dwalende raken.   
De gelijkenis van het dwalende schaap omvat eigenlijk alles   
wat ook de mens in die hoedanigheid beleven kan.  
Wie dwaalt is de weg kwijt, bewust of onbewust.
 
Een verdwaald schaap is in gevaar in de wijde velden met roofdieren   
en voelt zich onveilig en onrustig.   
Het wil weer naar de herder toe en de kudde maar kan de weg terug niet meer vinden.   
Of het durft niet meer terug om de herder onder ogen te komen.  
Het verdwaalde schaap zal roepende zoeken om de herder en de kudde en trekt zo  
ook de aandacht van de wolven.   
Of het dwaalt al grazende onbekommerd nog verder af,   
zonder dat het door heeft dat er gevaar dreigt.  
De goede herder weet deze dingen en doet er alles
aan om zijn dwalende schaap terug te vinden
 
en in veilgheid te brengen, omdat hij zich bekommert
om zijn dieren en om hun geeft.
 
 
De Heer heeft het in Lukas 15 zo gezegd:  
Als u nu eens honderd schapen had en één ervan raakte verdwaald,  
wat zou u dan doen?   
Het zoeken! Net zolang tot u het vond.   
De andere schapen zou u gewoon laten grazen.   
Als u het verdwaalde schaap dan vond,   
zou u uw vrienden en buren bij elkaar roepen en zeggen:  
"Luister. Mijn schaap was verdwaald en ik heb het teruggevonden.  
Zijn jullie ook niet blij?"   
Zo is ook in de hemel meer blijdschap over één zondaar die bij God terugkomt,  
dan over negenennegentig anderen die niet verdwaald waren.  
De goede Herder laat de andere schapen grazen, zij zijn samen veiliger   
dan dat ene verdwaalde schaap.   
De kudde als geheel is niet verdwaald omdat de Herder weet waar ze zijn.   
Zie dan niet op al die dwalende schapen maar op de Goede Herder.

Ben je zelf dwalende en weet je de weg terug niet meer, of is er twijfel?  
Wees dan maar gerust. De Goede Herder waakt over zijn schapen.  
Als je verdwaalt gaat Hij je zoeken.   
Dat heeft Hij beloofd.  
Nu en hier, misschien als je dit leest. 
Hij zoekt totdat Hij je vindt, en dan kunt jij Hem volgen terug naar zijn kudde.

 

 

De woorden van Jezus in Johannes 10

 
Onthoud goed wat Ik u zeg:
Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat,
maar op een andere plaats binnendringt, is een dief of een rover. 
Want de schaapherder komt door de deur binnen. 
De wacht doet de deur voor hem open en de schapen spitsen hun oren
als de stem van de herder klinkt.
Hij roept zijn schapen bij hun naam en brengt ze naar buiten. 
Als alle schapen buiten zijn, loopt hij voor ze uit.
Zij volgen hem omdat zij zijn stem kennen. 
Maar ze zullen zeker niet met een vreemde meegaan.
Ze zullen voor een vreemde op de vlucht slaan,
omdat ze zijn stem niet kennen.
Ik ben de deur en wie door Mij binnenkomt, zal veilig zijn.
Hij zal in en uit kunnen gaan en voedsel vinden. 
De dief komt alleen om te stelen, te doden en uit te roeien.
Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven. 
Ik ben de goede herder.
De goede herder geeft Zijn leven voor zijn schapen. 
Een herdersknecht laat de schapen in de steek
zodra hij een wolf ziet aankomen.
Want hij is de herder niet. De schapen zijn niet van hem.
De wolf pakt er één en jaagt de andere uiteen. 
Zo'n herdersknecht denkt alleen aan zichzelf.
Het interesseert hem niet wat er met de schapen gebeurt. 
Ik ben de goede herder.
Ik ken mijn schapen en zij kennen Mij,
zoals Ik de Vader ken en Hij Mij kent.
Ik geef mijn leven voor mijn schapen. 
Ik heb nog meer schapen, die niet bij deze stal horen.
Ik moet zorgen dat die er ook bijkomen.
Zij zullen mijn stem horen en dan zal het één kudde
zijn met één herder. 
 
 

 


 

 

 

 
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact