GELOOF HOOP EN LIEFDE
Goede Vrijdag
Lijdensweg en Pasen al bijna 800 jaar eerder voorzegd
Tussen Pasen en Pinksteren
Hemelvaart en Pinksteren
Kerst
Pasen

Pasen.


En dan doorbreekt het Licht,
de nacht,
als in het ochtendgloren,
op de Paasmorgen,
de dag aanbreekt als nooit tevoren,
met Kracht en alles is veranderd,
nooit wordt het meer zoals het is geweest,
de Heer is opgestaan,
het is groot feest.

Hij,
Jezus is de Zoon der Allerhoogste,
heeft overwonnen,
de dood,
die Hem niet binden kon,
want Hij is sterker en Hij leeft,
Hij overwon,
als eerste van de mensen
gaat Hij ons allen voor,
heeft Hij bereid
de Weg naar ’t Eeuwig Leven,
en in de Hemelen juicht nu in het Licht Zijns Vaders,
een onbeschrijflijk en uitbundig Engelenkoor.


Liefde

Door Liefde wordt zichtbaar aan welke gebreken van inzicht
en aan welke tekortkomingen, onverteerbare gedragingen zijn toe te rekenen.
In Liefde heerst een onmetelijke Kracht om verandering te brengen.
Door te leven vanuit Liefde, zul je tegen de menselijke verwachtingen in handelen.
Door geen kwaad met kwaad te vergelden, maar door juist goed te doen. 
Zo maak je zichtbaar waaraan het iemand ontbreekt die jou slecht bejegent.

Liefde is geen zwakte maar een onbeschrijfelijke grenzeloze Kracht.
Bij Liefde is geen geweld denkbaar.
Liefde is niet een voor de hand liggende keuze in ons mens-zijn.
Onze menselijke liefde is beperkt tot wie ons liefhebben en goed behandelen.
Maar de Liefde door God geschonken geeft een onmetelijke Kracht om kwaad en onrecht te weerstaan. 
Liefde uit de Bron van God stelt in staat om staande te blijven in een vijandige wereld.

Wie deel heeft aan de Liefde die God geeft voelt zich geborgen en veilig.
De menselijk op te brengen liefde is begrensd.
De Liefde die God ons geeft verbreekt het kwaad.
Gods Liefde wordt niet begrensd door het kwaad in en van de wereld.
Gods Liefde verandert wat onveranderbaar lijkt.

ZIjn Liefde voor jou persoonlijk is alomvattend en verandert niet als je dwaalt of verzwakt ben.
Zo ver reikt de Liefde die God voor je heeft.
Zo is er de Liefde die God voor je heeft.
En de Liefde die God in je hart legt als je Hem daarom vraagt.
Beiden zien niet op schuld en gebrekkig handelen.
Maar op verzoening en verandering te goede.

Gods Liefde rekent niet af met de mens.
Gods Liefde dekt niet gewilde en betreurde tekortkomingen toe.
Zo is het ook met de mens in wiens hart Gods Liefde heerst.
Bidt om Gods Liefde in uw hart en de Leiding van Zijn Geest.
Gods Liefde maakt gelukkig en vrij, verdrijft angst en biedt bescherming.

Gods Liefde staat centraal in het Paasevangelie.
Jezus is de opgestane Heer, de Weg, de Waarheid en Het Leven. 
Hij zal Zijn Koninkrijk hier vestigen in de tijd die nog zal komen.

Wij zijn op weg in de tijd die daarheen leidt.
Oorlogen, geruchten van oorlogen, wetteloosheid en natuurrampen en grote dreigingen.
Al deze tekenen van de laatste tijd verontrusten ons hart.
Zelfs binnen de intimiteit van het gezin, tussen ouders en kinderen, 
broers en zussen ontstaan bij gebrek aan liefde, 
in toenemende mate grote wrijvingen en conflicten.
Jaloezie, miskenning, gebrek aan belangstelling en tijd voor de ander,
kunnen zowel de oorzaak, als het gevolg zijn van een gemis aan Liefde.
Jezus heeft ons gewaarschuwd en gewezen op deze verontrustende voortekenen.
De mens en de wereld gaat ten gronde aan liefdeloosheid.
Liefdeloosheid hangt samen met afstand nemen van God.
En van vervreemding van God en van de medemens.
God de Vader is Liefde
En Jezus, Zoon van de Hemelse Vader is Liefde. 
Liefdeloosheid is goddeloosheid.
Goddeloosheid hult de mens in schuld.

Jezus heeft naar de wil van zijn Vader niet afgerekend met de mensheid.
In plaats daarvan heeft Hij eerst afgerekend met de schuld van de mensheid.
Gods Liefde in Jezus verzoent de schuld van de mensheid.
Hij heeft de schuld van de mensheid op zich genomen.
Daarvoor is Hij gekomen, is Hij gestorven en is Hij verrezen.
Om terug te keren van waar Hij is gekomen.
Om weer plaats te nemen aan de Rechterhand van God de Vader.
En vanwaar Hij aan het einde der tijden zal wederkeren naar de aarde.
Niet een hoogmoedige Heer, maar een Heer die dienstbaar en nederig is.
Hij vindt niemand te min en is er voor iedereen zonder aanzien des persoons.
Zijn Offer is voor een ieder die hoop vestigt op Hem en voor wie in Hem en Zijn offer geloven.
Wie gelooft en leeft vanuit Zijn Liefde is behouden.

De tijd nadert dat God ingrijpt aan het einde der tijden.
Als de Heer afrekent met de mensen die geen deel hebben Zijn Verzoenende Offer.
Niet alleen de mensen van deze tijd maar ook van de voorbij gegane generaties.
Een ieder zal voor de Heer verschijnen.
Hij heeft ons een Nieuwe Aarde en een Nieuwe Hemel beloofd.
Daar is alleen plaats voor hen die behouden zijn.
Zij die dankbaar en in eerbied Zijn Verzoenend Offer erkennen en geloven.
Zij die geloven wat Jezus van zichzelf heeft getuigd.
Zij die deel hebben aan het Verzoenend Offer van de Heer.
Geen volmaakte mensen.
Maar gewone mensen zoals u en ik.

Hij is het die, naar de beschrijving in de laatste woorden van evangelie van Mattheus heeft gezegd:
"Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld."
Hij is het Licht dat onze duistere wereld verlicht.
Hij maakt de weg die wij nog moeten afleggen bekend en begaanbaar,
door Zijn Liefde en Geest in ons hart te leggen.
Hij is onze Hoop en Uitkomst in de donkere dagen van deze tijd.
De eindtijd met al haar kwaad en dreigingen.

 
Begroeting
Bemoediging en troost
Ervaren
Themapagina
Christelijke feest- en gedenkdagen
Levenseinde
Contact